Privacy kennisgeving

 

Gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

Uw Privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Eli Lilly Nederland (Lilly) uw persoonsgegevens verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en met wie wij mogelijk deze gegevens delen. Er wordt ook uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot deze persoonsgegevens. Deze privacyverklaring betreft al uw persoonsgegevens en maakt geen onderscheid tussen gegevens die electronische bewaard blijven of op papier bewaard blijven. Als u een zorgverlener bent of iemand die op een andere manier zorg verleent, dan adviseert Lilly dat wanneer u een melding van een bijwerking/productklacht over een patiënt doet, u dit ook aan de patiënt meldt. We kunnen de gegevens direct van uzelf ontvangen, via onze medewerkers, bedrijven die data delen/derde partijen of via publieke toegankelijke bronnen. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet of regelgeving waaraan u bent onderworpen. Mogelijk kunt u zich daarom niet afmelden voor deze gegevensverwerking.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Contact informatie;
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het verwerken en rapporteren van bijwerkingen en productklachten;
 • Compliance en veiligheidsdoeleinden.

In andere gevallen mag Lilly uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op de verwerkingsgrondslag “gerechtvaardigd belang” bij het communiceren met u over door u verzoeken of gemelde klachten. U kunt u zich hiervoor afmelden zodat wij uw gegevens niet meer verwerken. U kunt dit doen contact met Lilly op te nemen zoals beschreven staat in de sectie “Contact met ons opnemen”.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens

 • Naam;
 • Contact informatie;
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt;
 • Meningen van u aangaande Lilly, onze producten en diensten.
 • Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 •  Het beantwoorden van uw verzoek of het ondernemen van actie met betrekking tot uw klacht;
 • Het bijhouden van een administratie van deze processen.

Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan wij het opnemen, organiseren, structuren, opslaan, aanpassen, ophalen, adviseren, gebruiken, delen via transmissie, verspreiden of op andere manier beschikbaar maken, het samenvoegen van gegevens, het beperken, het verwijderen of vernietigen of het anonimiseren van persoonsgegevens.

Indien u een zorgverlener bent, dan kunnen wij uw gegevens combineren met andere gegevens die wij van u hebben (bijvoorbeeld of u verbonden bent aan een instelling).

Uw gegevens worden bewaard gedurende die periode die nodig is, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en dit gebeurt in overeenstemming met Lilly’s retentie procedures en is onderhevig aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Redenen waarom wij uw gegevens uitwisselen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens uitwisselen met derde partijen voor doeleinden die passen bij die welke in deze kennisgeving zijn omschreven. Alle derde partijen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben, hebben ermee ingestemd om die gegevens te beschermen en alleen volgens onze aanwijzingen te gebruiken.

Wij moeten mogelijk ook uw gegevens verstrekken in antwoord op wettige verzoeken van de autoriteiten, bv. gezondheidsautoriteiten, waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Waar wij uw gegevens opslaan en verwerken

Wij kunnen uw persoonsgegevens naar andere vestigingen van Lilly wereldwijd doorsturen. Op hun beurt kunnen deze vestigingen persoonlijke gegevens over u naar andere vestigingen van Lilly sturen. Sommige vestigingen van Lilly kunnen zich bevinden in landen die onvoldoende op gegevensbescherming toezien. Toch moeten alle vestigingen van Lilly persoonsgegevens behandelen zoals in deze kennisgeving is beschreven. Neem voor aanvullende informatie over de basis van de overdrachten en beveiligingen die Lilly bij de internationale overdracht van persoonlijke gegevens hanteert contact op met ons op privacy@lilly.com of ga naar https://www.lilly.com/privacy.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij beseffen dat het beschermen van uw persoonsgegevens belangrijk is en wij hebben redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevens die wij verwerken en bewaren, te beschermen. Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot bevoegde medewerkers, tussenpersonen, dienstverleners, leveranciers, vestigingen en zakelijke partners, of anderen die dergelijke toegang nodig hebben, om hun toegewezen taken en verantwoordelijkheden namens Lilly uit te voeren. Merk op dat hoewel wij ernaar streven de gegevens die wij verwerken en bewaren te beschermen, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken kan voorkomen.  

Uw rechten en keuzes

U heeft het recht om van ons informatie te vragen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden uitgewisseld. U heeft ook het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben, in te zien, er een kopie van op te vragen en te verzoeken om correctie of verwijdering ervan. Mogelijk zijn wij bij de afhandeling van uw verzoek onderhevig aan beperkingen.

Contact met ons opnemen

U kunt een van de bovenstaande verzoeken indienen bij:

Lilly Nederland
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
030-6025800

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op privacy@lilly.com die de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden met ons antwoord bent of meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij een Authoriteit ter Bescherming van Persoonsgegevens (Data Protection Authority – DPA).

Laatst bijgewerkt:  24 mei 2018